Okullarda 'Türk sosyal hayatında aile' dersi: 'Fıtrata uygun', 'ayet ve hadisler ışığında'

MEB tarafından ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulacak "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatı Talim Terbiye Kurulu'nun onayından geçti.

Haber Merkezi

Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce ise lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayından geçti.

Ortaokullardaki "Türk sosyal hayatında aile" dersi müfredatı, "ailenin önemi", "aile olmak", "Türk aile yapısının tarihsel süreci", "toplumsal değişim ve aile" olmak üzere 4 üniteden oluşuyor. Liselerde gösterilecek seçmeli dersin müfredatı, "toplumsal bir kurum olarak aile", "tarihsel süreçte Türk aile yapısı", "Türk aile yapısında değişim ve dönüşüm" ile "Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar" olmak üzere 4 üniteden oluştu.

Bakanlığın internet sitesinde müfredata ilişkin yer alan bilgilere göre ortaokulda okutulacak dersin "Ailenin önemi" ünitesinde "aile kurmanın fıtrata uygun olduğuna değinilecek". Aynı ünitede ayrıca "aile kültüründeki bozulmaların toplumsal yapıyı olumsuz etkileyeceği üzerinde durulacak", "ailevi değerlerin gelişimine katkı sağlayacak örf, adet ve geleneklere" değinilecek.

"Aile olmak" ünitesinde ise öğrencilerin "ailenin bir araya gelmesini konu edinen doğum, ad koyma törenleri, düğün, iftar sofraları ve bayram kutlamaları" gibi olay ve durumların yer aldığı film, belgesel ve edebi eserleri araştırması sağlanacağı belirtildi.

Derslerde Orta Asya Türk devletlerinde "aile içinde kadının haklarının olduğu"nun anlatılacağı, "İslam Hukuku'nda aile kurmanın şartlarının ele alınacağı", "Selçuklu Dönemi'nde aile yapısının özelliklerinin açıklanacağı, "Osmanlı Devleti'nde aile yapısına yön veren unsurların aktarılacağı" kaydedilirken "Cumhuriyet'in ilanından sonraki hukuki düzenlemelerin aile yapısı üzerindeki etkilerine de yer verileceği" açıklandı.

Liselerde seçmeli olarak okutulacak dersteyse "Tarihsel süreçte Türk aile yapısı" adlı ikinci ünitede, "İslamiyet öncesi dönemdeki atlı göçebe yaşam tarzının Türk aile yapısının şekillenmesine etkilerine değinileceği", "İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde küçük değişimler yaşayan Türk aile yapısına" ise "ayet ve hadisler ışığında" değinileceği duyuruldu.

MEB'in konuya ilişkin duyurusunda "Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi bağlamında eşlerin birbiri üzerindeki hak ve sorumluluklarını öğrencilerin tespit etmeleri sağlanacak" denildi.

Yine "Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar" adlı son ünitede, Türk aile yapısının "günümüzde karşı karşıya olduğu güncel problemler"in ele alınacağı belirtilirken "Bu bağlamda günümüzdeki Türk aile yapısının durumu, dağılan ailelerde ortaya çıkan problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileri, yalnızlaşan yaşlılar, ailelerdeki engelli bireyler ve farklılaşan değer yargılarının Türk aile yapısına etkileri konularına yer verilecek" ifadelerine yer verildi.