Borsa İstanbul şirketi kuruluyor

Kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı'na göre, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul Altın Borsası'nın yerine ''Borsa İstanbul Anonim Şirketi'' kurulacak.

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, Borsa İstanbul Anonim Şirketi unvanıyla bir anonim şirket kurulacak.

AA’nın haberine göre, Borsa İstanbul, sermaye miktarı, payları, payların devir esasları, paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, halk arz sınırlamaları, organları, komiteleri, hesapları ve karlarının dağıtımı ile teşkilatına ilişkin esasların yer aldığı sözleşme, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanacak ve ilgili bakanın onayına sunulacak. Şirket, bakan onayının ardından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde doğrudan tescil ve ilan edilecek.

Borsa İstanbul'un yüzde 49 hissesi Hazine'ye, yüzde 51 hissesi kendi adına kaydolunacak. Şirketin sermayesinin yüzde 4'ü İMKB'nin mevcut üyelerine, binde 3'ü İstanbul Altın Borsası üyelerine eşit ve bedelsiz olarak, yüzde 1'i ise Türk Sermayesi Birliği'ne bedelsiz devredilecek.

Şirketin kurulmasıyla birlikte İMKB ve İstanbul Altın Borsası'nın bütün varlık ve borçları, alacakları, hakları ve yükümlülükleri, her türlü kayıtları Borsa İstanbul'a devrolunacak.

Mülkiyeti İMKB'ye ait taşınmaz mal ve arsalar, eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin harcamaların finansmanında kullanılmak üzere TOKİ'ye bedelsiz devredilecek. TOKİ tarafından her türlü kâr amaçlı proje ve uygulama yapılmak koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOKİ arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin harcamaların finansmanında kullanılmak üzere TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilecek.

Borsa İstanbul'un kamuya ait paylarının kanun çerçevesinde halka arzı veya satışı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçilinceye kadar İMKB'nin mevcut başkanı Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı olarak, İMKB'nin yönetim kurulu üyeleri de Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapacak.