Sorular

26/04/2010 Pazartesi
Sorular

Kürt sorunundaki kilitlenme sürüyor. Ortam ve aktörlerin tutumları böyle devam ettiği sürece daha da kötüsünü yaşayacağız.

Bilimde sorgulamak esastır. Mevcut durumu tarafsız biçimde saptayacağız, veri toplayacağız, bu verilerden genel bir çerçeve oluşturup, tezler ileri süreceğiz, bu tezleri yaşamda sınayacağız, yeniden değerlendireceğiz. Sonuçta kafamızdaki mevut paradigmayı tartacağız, kuramı (gerekiyorsa) yenileyeceğiz, geliştireceğiz. Bu döngü, yaşamla birlikte hep sürecek. Kilit böyle açılacak.

* * *

Cumhuriyetin Kürtlere yönelik politikasının esas olarak asimilasyon hedefi doğrultusunda şekillendiğini ve bu tarih boyunca yaşanmış olan bütün olumsuzluklara rağmen halklarımızın birlikte yaşaması gerekliliğini belirterek bazı sorular sıralıyorum:

1- Son 20 yıldır, özellikle de son 10 yıldır Türk ve Kürt halkları arasındaki mesafe açılıyor mu, kapanıyor mu, mesafedeki değişimin Kürt hareketi açısından bir önemi var mı ?

2- Türk devrimci, sosyalist ve komünistlerinin Kürtlerin yaşadıklarını, sorunlarını, haklarını, ezilmişliklerini, Türk emekçi sınıflarına anlatmak konusundaki olanakları eskisine göre daha mı fazla, yoksa daha mı az ?

3- Kürt hareketinin, şimdiye dek sürdürdüğü mücadele sürecinde elde ettiği kazanımları ölçmek açısından temel kriterler neler olabilir ? Bu kriterler içinde, örneğin, Türk emekçi sınıflarının bu mücadeleye verdikleri desteğin ölçüsü sıralamada nereye oturur ?

4- Türkiye egemenlerinin ve burjuvazisinin Kürt sorununa ve Kürtlere yaklaşımını biliyoruz. Bu verili zeminde, Kürt hareketinin şimdiye kadar izlediği siyaset tarzı ve içeriği, Türkiye egemenlerini ve burjuvazisini “ikna etmek” ve Türk emekçi sınıflarında (en azından) empati yaratmak açısından ne ölçüde yol aldı ?

5- Kürt hareketi gerçekten Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşamasını istiyor mu ve eğer böyleyse hangi siyasal koşullarda, nasıl bir rejimde ?

6- Türk ve Kürt halklarının eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşamasını olanaklı kılacak bir toplumsal değişim Türk emekçi sınıflarının bu değişim için verilecek mücadeleye gönüllü ve aktif katılımı olmaksızın mümkün mü ?

7- Eşitlikçi ve özgürlükçü toplumsal değişim için iki ayaktan birisinin eksikliği bu istenen sonuca ulaşmayı nasıl etkiler ?

8- Eğer gelecekte eşit ve özgür bir toplumsal yapıda birlikte yaşanacaksa, bunun olanaklarının şimdiden yaratılması ve öncelikle de bu amaç için ortak bir mücadele hattının örülmesi zorunluluğu var mı, yok mu ?

9- (Denildiği gibi) Ulusal kurtuluş mücadelesi yürüten ulusal bir hareketin bileşenleri içinde o ulusun egemenlerinin bulunması olağan ise, bu hareketin eşitlik ve özgürlükle sonuçlanması ihtimali nedir ?

10- Burjuva ve sosyalist devrimcilikler arasında bir fark mıdır, varsa nedir ? Belli bir tarihsel konjonktürde bu devrimcilikler arasındaki biçimsel farklılıklar öze ilişkin farklılıkların üzerini örtebilir mi ?

11- Türkiyeli sosyalist ve komünistlerin Kürt sorunu bağlamında Kürt hareketiyle ilişkileri, güçlü ve kitlesel olanı veri alarak mı şekillenecektir, eğer böyleyse bu yaklaşım Marks'ın hangi düşüncelerine referansla savunulabilir ?

12- Ulusal hareket, kendi içinde burjuva unsurları da içerdiğine ve hatta bu unsurların öncülüğünde şekillendiğine göre, ulusal hareketin emperyalizmin planları karşısında kirlenmeden kalabilmesinin güvencesini hangi toplumsal güçler sağlayabilir ?

* * *

Sorgulamaya devam mı, mevcut duruma tamam mı ?