İLKE: İlim Kültür Eğitim Derneği

22/03/2019 Cuma
İLKE: İlim Kültür Eğitim Derneği

Bir arkadaşımın gönderdiği e-postadan İLKE’nin yayımladığı eğitim raporlarından haberim oldu. İLKE, 2018’de ‘geleceğin Türkiye’sinde eğitim raporu’ ve 2019’da da, ‘geleceğin Türkiye’sinde yükseköğretim raporu’ yayımlamış. İLKE’nin web sayfasına bakınca (ilke.org.tr), bu raporlara değinmeden önce İLKE’yi yakından tanıma gereği ortaya çıkıyor.

Web sayfasına göre İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, “pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010 yılında kurduğu çatı bir kuruluştur”. Web sayfasının değerlerimiz başlığı altında, “İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak hayır odaklı iş üretmektir. Bunu yaparken zamanın ruhunu ve gününü ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan kurumlarla istişare ve işbirliğini önemsemekteyiz” açıklaması vardır.

29 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını yürüten ilahiyatçı Alpaslan Durmuş, İLKE’nin mütevelli heyeti üyesidir.

İLKE bünyesinde, ‘Ortadoğu’da İslam siyaseti, Türkiye’de dini eğitim, Geleceğin Türkiye’si, Türkiye’de İslami STK’lerin değişimi’ gibi projeler yürütülmektedir. İLKE’nin ‘Türkiye eğitim sisteminin sınavlarla imtihanı’ ve ‘yerel yönetimlerde kültür politikaları’ gibi kitaplarıyla ‘ilke bülteni’ adında sürekli yayını bulunmaktadır. Web sayfasından anlaşıldığına göre, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı (İGİAD), İlim Etütler Derneği (İLEM) ile Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) İLKE’nin yan kuruluşlarıdır (www.ilke.org.tr).

2003 yılında İstanbul’da kurulan İGİAD, iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. İGİAD’ın misyonunu açıklayan cümlelerden iki tanesi, “İGİAD, bütün çalışmalarında hakkı merkeze alır ve hakkın üstün tutularak teslimi esasına göre faaliyetlerini yürütür. İGİAD, ahlâki olan tutumun helâl yollardan kazanmak olduğunu kabul eder” şeklindedir (www.igiad.org.tr). İGİAD’ın, ‘Kuran-ı Kerimde iktisadi ilkeler’, ‘Hz. Peygamberin iktisadi öğütleri’, ‘İslami iş ve ticaret ahlakı’ gibi kitapları yanında sürekli yayınları da bulunmaktadır.

Web sayfasına göre İLEM,  “Akademide yaşanan dönüşümlerin müspet sonuçlara ulaşabilmesi en çok sahih bir ilim anlayışını ve özgün ilmi yaklaşımları gerekli kılmaktadır. İLEM sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine verdiği katkıları 2002 yılından bu yana sürdürmektedir” (www.ilem.org.tr). İLEM’in gayesi, “modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış oluşturmayı hedeflemiştir. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir” şeklindedir.

İLEM, “Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir” diyerek “uzunca bir zamandır devam eden İLEM Eğitim Programı” vardır. İLEM Eğitim Programı, “üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir.”

İLEM’de, “Türkiye’de toplumsal değişim; Osmanlı kitap kültürü; İslam siyaset düşüncesi; İslam düşünce atlası; İslami dergileri; Taşköprizade külliyatı; 2000 sonrasında Türkiye’de iktisadi değişim; İslam ahlakı; yabancıların başlattığı ve İLEM’in de paydaş olduğu Language acts and worlmaking projesi” gibi projeler yürütülmektedir. Bu projelerin bir bölümüyle ilişkili olarak yayımlanmış proje kitapları da bulunmaktadır. İLEM’in, ‘insan nedir?’ ve ‘Nazariyat’ gibi kitap yayınları yanında ‘İLEM bülteni’ ile ‘insan ve toplum’ gibi süreli yayınları bulunmaktadır.

Web sayfasına göre, “İslamî ve insanî değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak gayesiyle farklı kuruluşlar bünyesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını 2003 yılında yeni bir çatı altına taşıyan YEKDER, taze bir kan ve yeni bir heyecan ile sağlam bir geleneği devralarak” kurulmuştur (www.yekdek.org.tr). Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER, “ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlamayı kendine gaye edinmiştir”. YEKDER, “Ev Okulu Programı ile çocuklara temel din eğitimi hizmeti vermeyi, Gençlik Çalışmaları ile marifetli gençler yetiştirilmesine katkı sağlamayı ve Aşamalı Seminerler Programı’nda yetişkinlere sahih bir dini altyapı kazandırmayı hedeflemektedir. Din Eğitim Akademisi (DEA) bünyesinde ise çocukların ilk eğitimcisi olan ebeveynlere, eğitici adaylarına ve hâlihazırda öğretmenlik yapan bireylere yönelik eğitimler düzenlemektedir.”

Bu durumda İLKE’nin gelecekle ilgili raporlarını değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır.

[email protected]