'Erdoğan'ın makam aracını Güney Amerika'ya götürmesinin maliyeti 200 bin dolar'

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın zırh­lı ma­kam ara­cının Şili'ye götürülmesinin maliyeti 200 bin dolar olarak hesaplandı.

Tür­ki­ye Özel Sek­tör Ha­va­yo­lu İş­let­me­ci­le­ri Der­ne­ği­’n­de uzun yıl­lar yö­ne­ti­ci­lik ya­pan CHP Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Pek­şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının Güney Amerika'ya taşıtılmasının maliyetini he­sap­la­dı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine gö­re, uça­ğın C-130 kar­go uça­ğıy­la Şi­li­’ye gö­tü­rül­me­si­nin ma­li­ye­ti 200 bin do­lar (yak­la­şık 587 bin TL).

Pek­şen, bu ma­li­ye­tin sa­de­ce Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­cı­nın La­tin Ame­ri­ka­’ya gi­diş ge­liş ya­kıt ma­li­ye­ti ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. La­tin Ame­ri­ka­’ya; Er­do­ğa­n’­ın uça­ğı, patronları ta­şı­yan bü­yük yol­cu uça­ğı ve kargo uçağı ol­mak üze­re top­lam­da üç uçak git­ti. Pek­şe­n’­e gö­re, üç uça­ğın gi­diş, ge­liş, ha­va ko­ri­do­ru yol pa­ra­sı ile, kon­ma-ko­nak­la­ma be­del­le­ri top­lam­da 900 bin do­la­rı (yak­la­şık 2 mil­yon 640 bin TL) bu­lu­yor.