Cübbeli Ahmet: Bakireyle evlenmek ömrü uzatır

Cübbeli Ahmet, Vahdet gazetesinde yazdığı yazısında "bakireyle evlenmek" ömrü uzatır dedi.
Perşembe, 26 Mart 2015 12:43

Vahdet gazetesinde yazan ve Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gazetede yazdığı yazısında ömrü uzatan 4 şey olduğunu söyledi. Bunları "el­ma ye­mek, ba­ki­rey­le ev­len­mek, akan su­da yı­kan­mak, so­la doğ­ru uyu­mak­" olarak sıralayan Cübbeli, "namus" gerekçesiyle kadın cinayetlerinin giderek arttığı Türkiye'de kadınlara yapılan bekaret baskısını "elma yemek" ve "akan suda yıkanmak" ile eşdeğer göstermiş oldu.

Cübbeli Ahmet "zina"ya da savaş açarak, “zina çoğaldığından dolayı her taraftan veba, mikrop yayılıyor, musibet saçılıyor” dedi. AIDS hastalarını da hedef tahtasına oturtan yazısında "Bu zinanın yaydığı mikroplardan, saçtığı musibetlerden, felaketlerden dolayı bütün İstanbul’u hastane yapsanız bile müşteri bulursunuz. Bu AIDS denen bela ne acayip bir şeydir. Adam tıraş olmaya gidiyor, orada AIDS olan adamdan küçücük kan bulaşsa hastalık ona da geçiyor. Hiç suçu olmayan adama mikrop bulaşıyor" dedi.

Cübbeli Ahmet'in yazısından bir bölüm:

Efen­di­mi­z’in uy­ku­su sağ ta­ra­fı­nay­dı. Az uyu­ma­ya güç al­mak için sağ ta­ra­fı­na ya­tar­dı. Sağa ya­tan az uyur, so­la ya­tan çok uyur. Çün­kü so­la ya­tıl­dı­ğı za­man kalp yer­le­şir ve vü­cut ra­hat olur. Kalp ra­hat­la­yın­ca uy­ku ar­tar. 

Sağa ya­tın­ca kalp ra­hat­sız olur. Kalp ra­hat­sız olun­ca uy­ku aza­lır, in­san ça­buk uya­nır. 

ÇOK Yİ­YEN SO­LA YAT­SIN

Bir de ci­ğer me­se­le­si var. Kalp sol­da, ci­ğer­ de sağ­da ol­du­ğu için sa­ğa ya­tar­sak kalp ve ci­ğer den­ge­le­nir, uy­ku az olur. So­la yat­tı­ğı­mız tak­dir­de uy­ku ço­ğa­lır. Za­ten çok yi­yen­ler so­la yat­sın di­yor­lar. Ha­ni bir ­de “Yat­tım sa­ğı­ma, dön­düm so­lu­ma, me­lek­ler şa­hit ol­sun, di­ni­me ima­nı­ma­” di­ye bir şey var. Ço­cuk­la­ra öğ­re­ti­yor­lar. Ni­ye sağa ya­tıp so­la dö­nü­yor? Çün­kü ra­hat uyu­ma­sı için. Ama sün­ne­tin ye­ri­ni bul­ma­sı için ilk ya­tış­ta sağ ta­ra­fa yat­mak la­zım. Siz de öy­le ya­pın. Me­se­la kar­nı­nız tok ve yat­ma­nız icap et­ti­ği za­man sün­ne­tin ye­ri­ni bul­ma­sı için sa­ğa doğ­ru bi­raz ya­tın son­ra so­la dö­nün. Çün­kü mi­de tok­ken sağa ya­tar­san kalp pe­ri­şan olur. So­la yat­tı­ğı­nız za­man vü­cut ra­hat­lar.

ÖMÜR ART­I­RAN 4 ŞEY

Haz­re­ti Ali Efen­di­miz 4 şey ömür art­ı­rır bu­yu­ru­yor. Bun­lar öğ­le vak­tin­de el­ma ye­mek, ba­ki­rey­le ev­len­mek, akan su­da yı­kan­mak, so­la doğ­ru uyu­mak­tır. Çün­kü so­la doğ­ru ya­tın­ca kalp ra­hat­la­dı­ğı için ömür uzar. “Ho­ca Efen­di sen bi­zi ça­buk mu gö­tür­mek is­ti­yor­sun da sa­ğa ya­tın di­yor­su­n” di­yen­le­re ce­va­ben; za­ten az yer, sa­ğa ya­tar­sa­nız so­run yok, uzun ya­şar­sı­nız.