Birlik Sendikası ilk olağan genel kurul toplantısını yaptı

Birlik Sendikası ilk olağan genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıda emek gündemli bir dizi karar alındı.

Haber Merkezi

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası’nın (Birlik Sendikası) 1. Olağan Genel Kurulu, 03 Nisan 2021 Cumartesi günü İstanbul’da 215 üyenin katılımı ile gerçekleşti.

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşerek karar altına aldı ve yapılan seçimlerin ardından Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu seçildi.

Sendika genel kurulunda alınan kararlar şöyle:

1. Dünyada eşitsizlik, gelir adaletsizliği, işsizlik ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Küresel kapitalist sistem, milyarlarca emekçiyi daha fazla sömürerek varlığını sürdürmekte ve emeğin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yaşamakta olduğumuz salgın süreci, küresel sistemin bu emek karşıtı özünü daha açık hale getirmektedir. İşçi sınıfı tüm dünyada, salgın döneminde bir yanda sağlık riskleri diğer yanda işsizlik ve gelir kaybı tehdidi arasında bırakılmıştır. Emperyalist ülkeler ve tekellerin aşı ve aşı temini konusunda girdiği kirli rekabet, her yeni gün daha fazla emekçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır. Birlik Sendikası, kapitalist sistemin neo- liberal dönemde katlanarak artan büyük tahribatına karşı işçi sınıfının tarihsel mücadelesini sahiplenir. Eşit, adil ve daha güzel bir gelecek için mücadele eder.

'Emeğin uluslararası mücadelesi ve dayanışma'

2. Sermayenin ve emperyalist sistemin küresel rekabeti, emeğin haklarının geri alınması ile sonuçlanan ekonomik krizlere, çevrenin daha fazla tahrip edilmesine, emekçi halkları birbirine kırdıran savaş ve işgallere yol açmaktadır. Birlik Sendikası, sermayenin sınır tanımayan saldırılarına karşı barışı savunurken emeğin uluslararası mücadelesi ve dayanışmasının yükseltilmesinden yanadır. Çokuluslu tekellerin rekabeti ve emperyalizmin politikaları paralelinde faaliyet yürüten küresel sendikal yapıların karşısındadır ve sermaye ile sosyal diyalog mekanizmalarını reddederek emeğin bağımsız mücadelesini savunur. Uluslararası ölçekte emeğin ortak çıkarlarını savunmak için 1945 yılından bugüne tüm zorluklara karşın mücadelesini kararlılıkla sürdüren Dünya Sendikalar Federasyonu’nu selamlar.

'Kamucu, emekten yana ekonomik program'

3. Ülkemiz ekonomisi, yıllardır yerli ve yabancı sermayenin çıkarları doğrultusunda benimsenen yanlış politikalar sonucu yıkımın eşiğindedir. Özelleştirmeler, piyasalaşma ve özel sektöre kaynak aktarılmasını merkeze alan uygulamalar nedeniyle finansmanda sıcak para girişlerine ve üretimde dışa daha bağımlı bir yapı oluşmuş ve ekonomi krizlere açık hale gelmiştir. Hükümet, bu tıkanmanın aşılabilmesi için yanlışta ısrar etmekte, patronların reçetesini uygulamakta ve ücretlerin düşürülmesi, emeğin haklarının budanması, sermayeye yeni teşvik ve kaynaklar sağlanması amacıyla yeni paketler açıklamaktadır. Birlik Sendikası, emek karşıtı bu politikalar karşısında kamucu, emekten yana, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesini hedefleyen, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti öngören bir ekonomik programı savunmaktadır.

4. Yıllarca kârlılıklarını arttırmış olmalarına rağmen patronlar daha fazlasını istemekte ve kriz koşullarını fırsata çevirmeye çalışmaktadır. OHAL süreci, ardından 2018 kur şoku ve nihayetinde salgın döneminde, işçi sınıfının temel kazanımlarını tırpanlamayı hedefleyen sayısız girişimde bulunulmuştur. Bu saldırıların çoğu, kıdem tazminatı hakkımıza yönelmiştir. Hükümet ve patronlar, kıdem tazminatını bir yük olarak görmekte ve zamanla ortadan kaldırmayı istemektedir. Birlik Sendikası, kıdem tazminatını kaldırmayı ya da bu hakkımızı geriletmeyi amaçlayan her türlü girişimin karşısında ikirciksiz duracak, böyle bir saldırıya karşı her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyecektir.

'Sendika esnekleşme saldırısına karşı direnç oluşturacaktır'

5. İstihdamda esnekleştirme ve güvencesizleştirme saldırısı, özellikle salgın döneminde yoğunlaşmıştır. Patronlar, salgın gibi olağanüstü koşulların esnek ve uzaktan çalışma biçimlerinin kalıcı hale getirilmesinde sunduğu avantajlardan yararlanmak istemektedir. Hükümet, işçiyi patron karşısında güçsüz bırakan mevzuat düzenlemeleriyle esnek istihdamın önünü açmaktadır. Özellikle hizmet sektörlerinde, uzaktan ve evden çalışma biçimleri ile işçi sınıfının tarihsel 8 saatlik işgünü ve diğer birçok hakkı tehdit altına girmiştir. Birlik Sendikası, örgütlendiği 10 Nolu işkolunda başta olmak üzere, esnekleşme saldırısına karşı direnç oluşmasına katkı sağlayacak, esnek çalışma nedeniyle hakları gasp edilen tüm emekçilerin yanında olacaktır.

'Kod-29 gibi uygulamalar emekçileri köleleştiriyor'

6. Salgın döneminde, işçi sınıfı üzerinde bir tehdit haline getirilen ücretsiz izin ve işten çıkarma kısıtının istisnası yapılan Kod-29 gibi uygulamalar patronların zararlarının minimize edilmesi, sömürünün derinleştirilmesi ve emekçilerin köleleştirilmesi amacı taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşması beklenen ücretsiz izin uygulaması, emekçilerin gelirlerinin ciddi ölçüde düşmesi dışında istihdamın esnekleştirilmesi amacına da hizmet etmektedir. Ücretsiz izin ve Kod-29 ayrıca, patronlar tarafından sendikalaşmak isteyen işçiye sopa olarak kullanılmaktadır. Bu sopa patronların elinden alınmalı, salgın gerekçesiyle başvurulan ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir. Salgında emekçilerin damgalanması ve patronların insafına bırakılması anlamına gelen Kod-29 kaldırılmalıdır.

7. Türkiye, hem göç alan hem de göç için transit geçit yolu olarak kullanılan bir ülke durumundadır. Ülkemizde farklı statülerde bulunan yaklaşık 6 milyonluk bir yabancı nüfus bulunmaktadır. Sermaye sınıfı, bu büyük göçmen/mülteci nüfusu bir yandan işgücü maliyetlerinin düşürülmesi diğer yandan ırkçılık gibi gerici ideolojilerin emekçiler arasında yaygınlaştırılması açısından bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Çoğu hizmet ve inşaat sektörlerinde olmak üzere güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılan göçmen işçiler artık, Türkiye işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası durumundadır. Patronların bu işçiler üzerinden yaptığı hesapları bozmanın yolu, göçmen emekçilerin maruz bırakıldığı ayrımcılık karşısında eşit koşullar ve güvenceli iş talebinin yükseltilmesinden geçmektedir. Birlik Sendikası, göçmen işçileri yaşadıkları sorunlar ve patron baskısına karşı örgütlenmeye çağırmakta ve tüm göçmen işçilerle dayanışma içerisinde olduğunu ilan etmektedir.

'Sendikamız kadın emekçileri sendikalı olmaya çağırıyor'

8. Kadın emekçiler, bugün işçi sınıfının yaşadığı işsizlik, ücret gelirlerinin düşmesi, uzun çalışma saatleri, güvencesizlik ve kayıt dışılık gibi temel sorunlarla daha fazla karşılaşmaktadır. Bunlarla birlikte, işyerinde ve toplumsal hayatta ayrımcılığa uğrayan kadın emekçilerin gördüğü şiddet, taciz ve mobbing nedeniyle yaşamları bir cehenneme dönmektedir. Birlik Sendikası, daha iyi koşullarda ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan çalışmalarını sağlamak için 10 Nolu işkolunda istihdamın önemli bir ağırlığını oluşturan kadın emekçilerle örgütlenmektedir. Sendikamız kadın emekçileri sendikalı olmaya, yaşadıkları sorunlara karşı sesini yükseltmeye ve mücadeleye çağırmaktadır. Bu çerçevede, kadın çalışanlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın artmasına yol açacak olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararı iptal edilmeli, ayrıca ILO tarafından 2019 yılında kabul edilen 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmalıdır.

9. İşçi sınıfının en kırılgan kesimini genç işçiler oluşturmaktadır. Sendikamızın faaliyette bulunduğu 10 No’lu işkolundaki işçiler arasında da genç işçilerin sayısı fazladır. Neo-liberal saldırılar sonrası, güvenceleri yok olan, emeklilik hakları ellerinden alınan ve istihdam olanakları zayıflayan gençlerden iş bulabilenler, ağır sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Genç işçiler, daha çok yarı-zamanlı, esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Birlik Sendikası, işkolumuzda genç işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmaları için özel çalışmalar ve planlamalar yapacaktır. Geleceği karartılan gençlerimizin, hayatlarını yeniden ellerine almaları için yanlarında olacak, güvenceli ve insanca yaşanabilir bir gelecek için mücadele verecektir.

10 No’lu işkolundaki işçiler arasında da genç işçilerin sayısı fazladır. Neo-liberal saldırılar sonrası, güvenceleri yok olan, emeklilik hakları ellerinden alınan ve istihdam olanakları zayıflayan gençlerden iş bulabilenler, ağır sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Genç işçiler, daha çok yarı-zamanlı, esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Birlik Sendikası, işkolumuzda genç işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmaları için özel çalışmalar ve planlamalar yapacaktır. Geleceği karartılan gençlerimizin, hayatlarını yeniden ellerine almaları için yanlarında olacak, güvenceli ve insanca yaşanabilir bir gelecek için mücadele verecektir.

10. 10 Nolu işkolunun kapsadığı hizmet sektörleri, son 20 yılda hem milli gelir hem de istihdam içindeki payını hızlı biçimde arttırmıştır. 2020 yılı itibariyle istihdam içerisinde hizmetlerin payı %56’yı aşmıştır. Söz konusu istihdamın önemli kısmını kapsadığından 10 Nolu işkolu, 3,8 milyonu aşkın kayıtlı çalışan sayısı ile istihdam açısından en büyük işkolu özelliği taşımaktadır. Ekonominin kriz ve olağanüstü dönemlerinde, istihdamı bu olumsuz koşullara en hızlı uyarlanan ve daralan sektör hizmetlerdir. Bu durum, istihdamın giderek niteliksizleşmiş olmasının yanı sıra güvencesiz ve esnek yapısı nedeniyle kolaylaşmaktadır. İşkolunun bir diğer özelliği sadece %7’lik bir kesimin sendikalı olmasıdır. Toplu iş sözleşmesinden faydalanan sendikalı işçi sayısı ise daha da düşüktür. Birlik Sendikası, işkoluna damgasını vuran bu örgütsüzlük tablosunu tersine çevirmeyi hedeflemekte, sendikasız işçileri örgütlenmeye ve dayanışmaya çağırmaktadır. Daha fazlasını isteyen patronlar karşısında, işkolundaki tüm emekçilerin bundan böyle sendikasız, bölünmüş ve güvencesiz çalışması mümkün değildir.

'Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev yasaklarına son verilmeli'

11. Sendikal hakları düzenleyen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 12 Eylül Darbesi’nin getirdiği engel, yasak ve kısıtları muhafaza etmektedir. Anayasa’da da sendikal hakların kullanımını zorlaştıran düzenlemeler mevcuttur. Sendikal mevzuat, patronların istediği biçimde düzenlenmiştir ve sağlam sendikal güvencelerden yoksundur. Sendikalaşmanın ve grev hakkının önünde yasal ve fiili kısıtlama ve engellemeler bulunmaktadır. Sendikal barajlar, birçok işçinin sendikaya üye olma hakkını bütünüyle kullanmasını ve toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olmasını engellemektedir. Bu engellemelere karşı Birlik Sendikası, işçilerin ve üyelerinin Anayasa’nın 90. maddesi, ILO normları ve uluslararası çalışma hukuku düzenlemeleri doğrultusunda toplu iş sözleşmesi hakkını kullanabilmeleri için kapsamlı bir mücadele sürdürecektir. Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev yasakları ve grev erteleme kararlarına son verilmelidir. Sendikalı olma hakkı, devlet tarafından tümüyle güvence altına alınmalı, patronların inisiyatifine ve uzun yargı süreçlerine bırakılmamalıdır.

12. Birlik Sendikası, işkolunda sendikasızlığın hüküm sürdüğü AVM, mağaza ve market emekçilerinin sendikasıdır. Sendikal mevzuatın yarattığı engel ve zorluklar nedeniyle, bugüne kadar örgütlü ve sendikalı olma fikri taşınmamış AVM, mağaza ve market emekçileri artık yalnız değildir. Ülkenin dört bir yanına dağılmış AVM’lerde, market ve zincir mağazalarda çalışan emekçileri Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye çağırıyoruz.

13. Birlik Sendikası, özel okul patronları ile baş başa bırakılmış özel okul öğretmenleri ve emekçilerinin sendikasıdır. Patronların dayatmalarına karşı, özel okul ve eğitim kurumlarında çalışan emekçilerin en büyük güvencesi ve yaşadıkları sorunların çözümü için Birlik Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz.

'Birlik Sendikası tüm işçilerin mücadele örgütüdür'

14. Birlik Sendikası, piyasanın cenderesinde üretmeye ve yaşamaya çalışan müzik emekçilerinin sendikasıdır. Bu alanda güvencesiz ve kayıt dışı çalışmanın yol açtığı sorunların çözümü örgütlülük ve dayanışmadır. Özellikle salgında büyük mağduriyetler yaşayan müzik emekçilerini, Birlik Sendikası çatısı altında örgütlenmeye, birlikte hareket etmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

15. Birlik Sendikası, sermayenin emekçilere dönük saldırılarına karşı verilen mücadelenin başarısının, emeğin birliğinin savunulması ve sınıf dayanışmasının yükseltilmesinden geçtiğinin altını çizmektedir. Bu gerçekten hareketle faaliyetlerini sürdüren Birlik Sendikası, emekçilerin haklarının korunması ve yeni kazanımların elde edilebilmesi için işkolu ve sektör ayrımı yapmaksızın tüm işçilerin mücadele örgütüdür. İşçi sınıfının birliğini savunur, sınıf dayanışmasını yükseltmeyi hedefler.