Sağlık emekçileri dün “acil” eylemdeydi.

Birçok kentte sağlık emekçileri “iş güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık güvencesi ve herkese eşit, ücretsiz sağlık güvencesi” talepleriyle sokaktaydı.
Cuma, 13 Mart 2009 10:00

soL (HABER MERKEZİ) Sağlık emekçileri Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık İş'in çağrısı ile Türkiye'nin bir çok yerinde eylem yaptılar.

Ankara Tabip Odası, SES ve Devrimci Sağlık İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları, Ankara'da "iş güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık güvencesi ve herkese eşit, ücretsiz sağlık güvencesi" talebiyle eylem gerçekleştirdi. Ankara Numune hastanesi önünden Sağlık Bakanlığı'na yürüyen sağlık çalışanları adına ortak açıklamayı TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu okudu. Bilaloğlu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Sağlığın doğuştan kazanılmış bir hak değil de alınıp satılır bir mal olduğunun dayatıldığı koşullarda sermayenin, zenginlerin, kapitalizmin her krizi çalışanlar için daha da olumsuz gelişmeleri doğuruyor. Haklarımıza saldırının artacağının, halkın sağlık hakkının Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bu programın yerine herkes için eşit, ücretsiz bir sağlık hizmetinin sunulabileceği, sağlık hizmeti için nüfus cüzdanının yeterli olduğu, taşeron işçisinden 4-B, 4-C'lisine, özelde çalışan hemşiresinden hekimine bütün sağlık çalışanları için tek ve güvenceli bir çalışma rejiminin geçerli olduğu, sağlık çalışanlarının performans gibi geleceğini güvence altına almayan, güvencesiz gelir yerine hakkımızın verildiği, sağlıklı koşullarda çalıştığımız bir programın mümkün olduğunu biliyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sonlandırılarak yerine "herkese sağlık, güvenli gelecek" programımızın tesisi için mücadele edeceğiz."

Daha sonra söz alan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun da 14 Mart Tıp Bayramı'nın bayram havasında kutlanamadığını, AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının yarattığı ortam yüzünden bu günlerin birer mücadele ve sağlık sorunlarının halkla paylaşım zamanları olduğunu söyledi. Sağlık emekçilerinin taleplerini dile getiren Yorgun konuşmasını 14 Mart tarihinde yapılacak olan eylemlere çağrı ile noktaladı. Yurtsever Cephe İşçi Birliği Sağlık Emekçilerinin de katıldığı eylemde "Sağlık Bakanı sağlığa zararlıdır", "Hastaneler halkındır, satılamaz", " Sermayenin değil halkın doktoruyuz", " Sağlıkta yıkımı durduracağız" sloganları atıldı.

İstanbul'da da eylemler vardı
İstanbul'da da Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri 2 saat iş bıraktılar. TTB ve SES 14 Mart Tıp haftası içerisinde yapmayı kararlaştırdığı eyleme çeşitli hastanelerde katılan sağlık emekçileri destek verdiler. Sağlık hizmetleri sunumunda hem hastaların hem de hizmet üreten sağlık emekçilerinin sorunlarına dikkat çekilen eylem "Acil Eylem" ve "Sağlık Hakkı" yürüyüşü olarak adlandırılmıştı.

Eylemde yapılan açıklamada, özellikle son dönemlerde Sağlık Banklığı müfettişlerince Ankara Tabip Odası'na yapılan baskıların dile getirilirken, sağlık emekçilerinin uğradıkları sözlü ve fiziksel şiddete, sağlıkta yaşanan dönüşme ve özlük hakları kayıplarına dikkat çekildi. İstanbul'da pek çok hastanede iş bırakılmasına rağmen özellikle Haseki, Okmeydanı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde merkezi basın açıklamaları yapıldı ve sağlık emekçileri 14 Mart Cumartesi günü yapılacak Tıp Bayramı Taksim törenine davet edildi.

Yarın Taksim'de yürüyüş var
İstanbul Tabip Odası yarın Beyoğlu Tünel'de buluşup Taksim'e yürüyüş çağrısı yaparken, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konduktan sonra sağlık alanında yaşanan sorunlara ve tıp bayramı olması vesilesi ile özellikle hekimlerin içinde bulunduğu olumsuzluklara vurgu yapan 14 Mart bildirgesinin okunacağı duyuruldu. Programa göre Tünel'de saat 11:30'da buluşulacak ve 12:00'de de yürüyüş başlayacak.

Ankara ve İstanbul dışında da, TTB, SES ve Devrimci Sağlık-İş üyesi sağlık emekçileri çeşitli illerde eylemler yaptılar.