Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Bir sömürü projesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunulan “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı”nı değerlendirdi.
Haber Merkezi
Salı, 03 Mart 2015 10:47

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun 17 Şubat’ta TTB’yi tasarıyla ilgili görüşmeye çağırdığı, ancak Tasarının hazırlık aşamasında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görüşlerinin alınmasına gerek duyulmadığı belirtildi.

Tasarının sermaye için ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlandığını vurgulayan TTB’nin Tasarıya ilişkin değerlendirmeleri ana başlıklar halinde şu şekilde:

-  Tasarının geneli ile özellikle 12 ve 16 ve 37/9 maddelerinden ülkemizdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yabancı hekim ve yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilmesinin planlandığı görülmüştür.

-  Tasarının 37/9 maddesinde ise açıklıkla Sağlık Bakanlığı tarafından yabancıların artık 4924 sayılı Yasa kapsamında kamu sağlık kuruluşlarında da istihdam edileceği belirtilmiştir.

-  Tasarının 14. maddesinde ise kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra yabancıların kendi adlarına bağımsız çalışma ve bu amaçla kuruluş açmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.

-  Tasarının 10. maddesinde ise sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ön izinle çalışabileceği belirtilmiştir.

-  Serbest Bölgelerde ise çalışma izinlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte; 663 sayılı KHK ile oluşturulacak Sağlık Serbest Bölgelerinde çalıştırılacak sağlık personeli yönünden ön izin gerekip gerekmeyeceği ise her hangi bir açıklığa sahip değildir.

-  Vatandaşlık koşulu aranan bütün meslekler ile sağlık alanında hala vatandaşlık koşulu bulunan “diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcılık” Bakanlar Kurulu kararı ile yabancıların çalışmasına açılmaktadır.

-  Yabancı istihdam politikasını oluşturacak Danışma Kurulu’nda emekçilerin sendikaları ile meslek örgütü temsilcilerine yer verilmemiştir. Emekçilerin geleceklerini belirleyecek kurullar emekçilere kapatılmaktadır.

SAĞLIK HİZMETİNİN NİTELİĞİ DAHA DA DÜŞECEK

Nitelikli sağlıklı hizmetinin iyi yetişmiş hekimler ve sağlık meslek mensuplarınca verilebileceğinin altını çizen TTB, Tasarının doğrudan doğruya sağlık hizmetlerinin niteliğiyle ilişkili bir sorun yaratacağını vurguladı. TTB açıklamasında “yurt dışında eğitim almış hekimlere getirilen denklikteki kolaylıklar, Türkçe dil bilgisi zorunluluğunun ilk yıl için kaldırılması uygulamalarıyla hekimlik alanı daha derin bir nitelik sorunu ile baş başa bırakılmaktadır. Özel sağlık hizmetlerinde içine düşülen bu durumun mevcut tasarıyla kamu sağlık kuruluşlarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır” denildi.

İŞSİZLİK SORUNU YAŞANACAK

Açıklamada yakın gelecekte özellikle bazı branşlarda hekimlerin ve pek çok sağlık personelinin işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalacağı belirtilerek, “Tasarıda bulunan yaklaşım ve ülkemizdeki koşullarda kamu sağlık hizmetlerinde yabancı istihdamına ve bağımsız çalışmaya izin veren düzenlemeler hem gelenler hem ülkemizdeki mevcut hekimler, sağlık personeli için ucuz iş gücü temin etmeye dönük bir sömürü projesi olarak değerlendirilmektedir” denildi.