Milli Saraylarla ilgili üç düzenleme: Kurul üyelerine konuşma yasağı

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli Saraylar İdaresi'yle ilgili üç düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Saraylar İdaresi, yönetmeliklerde yazılı kurallara uymaksızın sözleşmeli personel ile işçi çalıştırabilecek. Bilim ve Değerlendirme Kurulu yönetmeliğine 'tarihi bahçeler ve çevreleri' ibaresinin eklenmesi ve kurul üyelerine 'konuşma yasağı' getirilmesi dikkat çekiyor.
Kadir Sev
Cuma, 19 Nisan 2019 14:35

Bugün Resmi Gazetede 12 sayılı CB Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli Saraylarla ilgili üç ayrı düzenleme yapıldı.

Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde; Kurulun görev ve yetkileri belirlendi. Ayrıca sözleşmeli personel ile kamuya işçi alınmasına ilişkin yönetmelikler değiştirildi. Milli Saraylar İdaresi, yönetmeliklerde yazılı kurallara uymaksızın sözleşmeli personel ile işçi çalıştırabilecek.

MİLLİ SARAYLAR BİLİM VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

Milli saraylar (saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) 16 Temmuz 2018 günlü 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CK) kurulan Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi’ne devredilmişti.

1 Eylül 2019 günü yayımlanan 16 sayılı CK ile bir ek yapılarak, örgüt yapısı içinde “Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu” kurulmuş; görev ve çalışma esaslarının düzenlenmesi çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakılmıştı.

Bugün yayımlanan Yönetmelikle; Milli Saraylar İdaresi Başkanının başkanı olacağı ve 6 üyesini de “sanat tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ile güzel sanatlar ve benzeri konularda uzmanlaşmış kişiler arasından” kendisinin seçeceği 7 üyeden oluşan bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Başkaca bir özellik tanımlanmıyor. Yönetmeliğin bu tanımına, sözü edilen eğitim görmüş ve bir yerlerde çalışan yüzbinlerce kişinin gireceği kuşkusuz. Başkana olabildiğince yetki tanınmak istendiği anlaşılıyor.

Gerekli görülürse aynı yöntemle uzmanlık ve danışma komiteleri de kurulabilecek.

Bilim ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan milli sarayların tanıtım, bakım, restorasyon ve işletilmesi konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmiş.

Yönetmeliğin Kurulun görevlerinin sıralandığı 6’ncı maddesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. 12 sayılı CK’nın kapsamına, "saray; köşk; kasırlar; müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları…” giriyor. Oysa Yönetmeliğe “tarihi bahçeler ve çevreleri…” de eklenmiş.

KURUL ÇALIŞMALARINDA GİZLİLİK İSTENİYOR

Yönetmeliğin 9’uncu maddesiyle kurul üyelerine konuşma yasağı konulmuş: “Kurul çalışmaları ile ilgili konularda, Başkanca görevlendirilecek yetkili dışında, üyeler basına ya da başka kişi ve kuruluşlara sözlü veya yazılı açıklamada bulunamazlar.”

Milli saraylar konusunda neler düşündüklerini kimsenin bilmesini istemedikleri anlaşılıyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kamuda sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için 6.6.1978 günlü 7/15754 sayılı BKK ekinde yayımlanan Esaslarda yazılı kurallara uyulması gerekir. Esaslar, o günden günümüze birçok kez değiştirilmiştir. Ama yine de personelin işe alınmasında KPSS koşulu; ücretin belirlenmesinde üst limit gibi kurallara uyulması gerektiği için çalışma alanının bütünüyle başıboş bırakılmaması söylenemez.

Bugün yayımlanan değişiklikle, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmiş pozisyonlarda çalıştırılacak sözleşmeli personel için Esaslar ’da yazılı kurallara uyulmaması öngörüldü.

İŞÇİ ALINMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınırken 2009 tarihinde çıkarılan; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile öngörülen kurallara uyulması gerekir.

Yönetmelik değişikliği ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına alınacak işçiler için bu kurallara uyulmaması öngörüldü.