AKP'nin Maarif Vakfı'na geniş yetkiler: Şimdi de öğretmen seçiyor!

AKP'nin Cemaat'in yurt dışındaki 'okul' etkisini kırmak için kurduğu Türkiye Maarif Vakfı, çok geniş olanaklarla donatılmaya devam ediyor. MEB'in yetkilerinin verildiği, bütçesinden milyonların aktarıldığı Vakıf, şimdi de okul yöneticisi ve öğretmen alım sınavı düzenliyor.

Haber Merkezi

15 Temmuz darbe girişiminden sadece bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı, AKP'nin yurt dışında Cemaat okullarına karşı kendi eğitimini verdiği kurum olarak gündeme gelmiş, Cemaat etkisinin kırılması amaçlanmıştı.

Bu amaçla kurulan Vakıf, darbe girişiminden sonra çok daha geniş olanaklarla kuşatılmış, Cemaat'in yurt dışında kapatılan okulları da Vakfa tahsis edilmişti.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 241 milyon lira, bu yıl ise 351 milyon lira aktarılan Vakıf, Cemaat'in yurt dışında bulunan tam 105 okulunu kendi bünyesine kattı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın amacını "yerli ve milli bir eğitim anlayışının dünyanın dört bir yanında filizlendirmek" şeklinde tanımlarken, "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor, Türk eğitim anlayışının ve milletimize özgü değerlerin güçlü bir zeminde yükselmesini sağlıyoruz. Gerek okul yöneticilerimize gerekse değerli öğretmenlerimize bu anlamda büyük bir sorumluluk düşüyor" diyor.

Her geçen yıl etkisi ve gücü arttırılan ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olma olanağı verilen Vakıf, son olarak 15 Temmuz'da Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı düzenledi. Sınav düzenlemekle kalmayan Vakıf, AKP'ye yakın isimlere iş başı yaptırmak için sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayları 8-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da mülakata sokacak.

VAKIF KANUNU'NDA NELER VAR?

AKP'nin kurduğu Vakfa ilişkin çıkarılan kanun maaddelerinde Vakfın kurulma amacı ve verilen geniş yetkiler şu şekilde sıralanıyor:

Bu Kanunun amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da olan Türkiye Maarif Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri

a) Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;

1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açmak, 

2) Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurmak, 

3) Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak, 

4) Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak, 

5) Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak.

b) (a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak. 

c) Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dâhil her türlü işbirliği yapmak. 

ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destekler sağlamak.

d) Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla; eğitim tesisleri kurmak, eğitim programları düzenlemek, dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik etmek, katılımcılara burs ve barınma gibi imkânlar sunmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak desteklemek ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak. 

f) (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı çerçevesindeki faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdî ve ayni yardım kabul etmek, yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak olmak.

(2) Türkiye Maarif Vakfı, bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir. Türkiye Maarif Vakfı gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu faaliyetlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirebilir.

(3) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/81 md.) Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Millî Eğitim Bakanlığının iznine tabidir.