Danıştay'dan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde değişiklik öngören düzenlemenin yürütmesine durdurma

Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı ilaçların Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nden çıkarılmasına ilişkin 8 Eylül 2021 tarihli düzenlemesinin yürütmesini durdurdu.

Haber Merkezi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikasınca (TEİS), 8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlara ilişkin kısmın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Sağlık Bakanlığı ve SGK aleyhine Danıştay 10. Dairesinde dava açıldı.

SGK, sunduğu savunmasında, düzenlemenin, Orta Vadeli Program kapsamında ilaç bütçesinin etkin şekilde tahsisini gerçekleştirmek, sağlık harcamalarında bütçe disiplininin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kamu harcamalarını öngörülebilir hale getirebilmek amacıyla planlanan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması halinde insan sağlığında geri dönüşümü olmayan hastalık riski oluşup oluşmayacağı hususunda Sağlık Bakanlığından görüş alındığı kaydedilen savunmada, listeden çıkarılması kararlaştırılan ilaçların hayati öneme haiz olmadıkları savunuldu ve hastaların tedavisinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı ifade edildi.

Davalı Sağlık Bakanlığı'nın savunmasında ise finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin, bakanlığın görüşü alınmak suretiyle SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlendiği ve düzenlemenin SGK Başkanlığınca tesis edildiği belirtilerek, bakanlığın davadan çıkarılması istendi.

'Sağlık Bakanlığı'nın görüşü sorulmadı'

Savunmaları değerlendiren daire, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin ödeme usul ve esaslarının belirlenmesinde SGK'nın yetkili idare olduğunu, fakat kurumun bu konuda düzenleme yapmadan önce kanun gereği Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Dava konusu düzenleme için Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş herhangi bir görüş bulunmadığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı SGK tarafından 3 Aralık 2018 ve 9 Eylül 2019 tarihli yazıyla konuya ilişkin bakanlıktan görüş talep edildiği savunulmuşsa da dava dosyasına sunulan belgelerin 2018 ve 2019'a ait olduğu ve bu görüş yazılarının dava konusu düzenlemelerle örtüşmediği görülmüş, bu itibarla anılan maddeye ilişkin olarak davalı kurumca Sağlık Bakanlığından görüş talebinde bulunulmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde değişikliğe giden dava konusu düzenleme çıkarılmadan önce bakanlığın görüşünün alınması yasal zorunluluk olmasına rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmeden dava konusu değişikliklerin yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandığı anlaşılmış olup, bu haliyle düzenlemelerde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir."

Kararda, maddenin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı vurgulandı ve bu nedenle düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.