Kimse anlamasın diye mi? Fatura artık böyle çıkacak...

Resmi Gazete'de bugün perakende enerji satış fiyatları düzenlemesi hakkındaki tebliğdeki değişiklik yayınlandı. Değişiklikle birlikte faturaların üzerinde yer alacak "enerji tedarik maliyetini" gösteren hesaplamalara sosyal medyadan tepki geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren perakende enerji fiyatlarının düzenlemesi ile ilgili tebliğin değiştirildiği açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Değişiklikle birlikte faturaların üzerinde yer alacak "enerji tedarik maliyetini" gösteren hesaplamalara sosyal medyadan tepki geldi.

Söz konusu değişikliğe ilişkin kimi sosyal medya kullanıcıları "Böyle olmaz, Urduca yazın" şeklinde tepki gösterirken, bazıları da "Nitelikli dolandırıcılık" yorumunda bulundu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni düzenleme şöyle duyuruldu:

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesaplanır:

DGTt : t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını,

TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

BKMT : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını,

SFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı (kr/kWh),

PTFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh),

GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

GİPd,u : t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengesizlik miktarı öngörüsünü (kWh),

MYEKd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü (kr/kWh),

İAFd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde r numaralı şirketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından tarife hesaplamalarında dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh),

MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),

İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

Ω1 : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω2 : Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki işlemler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen, geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı, fark fonu ve Kurulca uygun bulunan kalemler ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω3 : Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygulaması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış lisansı sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı (SBDK) ile çarpımı suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem enerji dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω4 : Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre hesaplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini,

Ω5 : PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli tedarik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngörülen kısmı,

K : k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4) pozitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan düzeltme katsayısını,

A : a1 ve a2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında enerji alınması durumunda (1-a1), satılması durumunda (1+a2) olan düzeltme katsayısını gösterir.

(2) Ω1, Ω2 ve Ω3 maliyet unsurları hesaplamalarda faiz oranı ile gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır.

(3) Ω4 düzeltme bileşenine esas tahakkuk ettirilen perakende satış geliri hesaplanırken gün etkisi de dikkate alınır.

(4) Perakende satış şirketleri alımı yapılacak enerjiye ilişkin fiyat ve miktar öngörülerinde bir önceki yıl aynı dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları ile verilerin sunulduğu tarihe en yakın dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları gibi geçmiş dönem gerçekleşmelerini dikkate alır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.