Konfederasyonların acelesi yok!

4 sendika konfederasyonun toplantısından bu hafta Perşembe ve Cumartesi günleri il merkezlerinde eylem, 26 Mayıs’ta ise “üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem” yapılması kararı çıktı.

TÜRK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN ve KESK Genel Başkanları, TEKEL direnişi gündemli ortak bir toplantı düzenlediler. Toplantıda 12 adet talep ve bazı öncelikli talepler belirlenirken, hükümetin bu öncelikli talepleri karşılamaması durumunda, 26 Mayıs’ta “üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem” yapılması kararı alındı.

“Konfederasyonlar, bu güne kadar aldıkları tüm eylemlilik kararlarında TEKEL işçisinin ve TEK GIDA-İŞ sendikasının iradesini esas almıştır. Konfederasyonlar bundan sonra da TEKEL işçisinin iradesine uygun davranacak ve TEK GIDA-İŞ Sendikasının alacağı kararlara uyacaktır” denilen açıklamada, “Konfederasyonlar gelinen noktada, başta kamuoyu vicdanında yarattığı duyarlılık ve çalışanların sorunlarının gündeme taşınmasındaki işlevi olmak üzere ülke geneli ve uluslar arası alanda milyonlar üzerinde yarattığı etki nedeniyle TEKEL işçilerinin verdiği mücadelenin başarıya ulaştığı görüşündedir” görüşüne yer verildi.

Konfederasyonlar ne yapmaya karar verdi?
Toplantıda, kısa vadede TEKEL işçilerine destek için şunların yapılmasına karar verildi:

• Tüm işyerlerinde “TEKEL işçisinin mücadelesi, mücadelemizdir”, “4/C kaldırılsın” yazılı mesajlar kokart ve pankart uygulamasına devam edilmesi,
• 25 Şubat 2010 tarihinde tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları yapılması,
• 27 Şubat 2010, saat 12.00’de tüm il merkezlerinde 2 saatlik oturma eylemi ve kitlesel basın açıklamalarının yapılması.

Öncelikli talepler
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, konfederasyonların öncelikli talepleri ise
• Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi
• İş güvencesinin sağlanması
• “Kiralık işçilik” düzenlemesinin gündemden çıkarılması
• Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması
• Çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması
• Kamu çalışanlarına grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması
olarak belirlendi.

Açıklamada “Öncelikli istemlerinin karşılanmaması ve bu etkinliklerin Hükümet nezdinde bir sonuç vermemesi halinde, 26 Mayıs 2010 tarihinde, bu dört konfederasyon ve bu konfederasyonlara üye tüm sendikaların birlikte sahipleneceği ve üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir” denildi.

12 talep
Açıklamada konfederasyonların talepleri ise şöyle sıralandı:

1- Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesi iş güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanması geçici işçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesi taşeronlaşma girişimlerine son verilmesi
2- Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması Çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması Kamu çalışanlarının grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması
3- Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 5’inci ve 6’ınca maddelerine konulan çekincenin kaldırılması
4- Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesi
5- İşçilere ait olan işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmaması
6- Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gasp edilmemesi
7- Asgari ücretin “insanca yaşamaya yeterli ücret” olarak belirlenmesi
8- Çalışma hayatının sözleşme biçimleri, çalışma süreleri ve ücret yönünden insan onuruna yakışır iş temelinde düzenlenmesi için gerekenlerin yapılması
9- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal güvenceye kavuşturulması
10- Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek uygulamadaki katılım ve katkı payından vazgeçilmesi
11- Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alması ve bu doğrultuda etkin girişimde bulunması
12- Uygulanacak ekonomik politikaların sermayeye kaynak aktarımı yerine emekçiler için istihdam yaratacak yatırımlara yönlendirilmesi.

(soL - Haber Merkezi)