AKP'nin TRT oyunu: Baskı yasal çerçeve kazandı

Anayasa Mahkemesi kararına uyulması adı altında TRT emekçileri üzerindeki idare baskısı yasal bir çerçeveye kavuşturuldu.
Kadir Sev
Cuma, 31 Mayıs 2019 12:57

TORBA YASADA TRT ÇALIŞANINA DİSİPLİN AYARI

Dün (30 Mayıs 2019) Meclis'te kabul edilen torba yasayla 2954 sayılı TRT Yasasına, çalışanlarının disiplin suç ve cezalarını ilgilendiren üç madde eklendi.

Maddelerde; “…genel yayın esaslarına aykırı davranılması…denetimin mevzuata uygun yapılmaması…kurum denetim kademelerince yayımlanmamasına karar verilen içeriğin yayımlanması…Kurumun yayın mecralarından yararlanarak, Devletin iç veya dış güvenliği ile kamu düzenini bozacak nitelikte yayın yapmak veya yapılmasına sebep olmak...” gibi disiplin suçları sıralanıyor ve bunlara aylıktan kesmekten, ilişiğin kesilmesine değin değişen ağırlıklarda cezalar öngörülüyor.

Aslında getirilen bu kurallar yeni değil. Daha önce TRT Personel yönetmeliğinde de yer verilmişti.

Yönetmelik, 2954 sayılı TRT Yasasının 56’ncı maddesinde öngörülen; “disiplin cezaları ve sicil ile ilgili konular personel yönetmeliğinde düzenlenir” kuralına dayanılarak çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi Yasanın 56’ncı maddesini; “yaptırım türlerinin ve yaptırım konusu eylemlerin yasal düzeyde belirlenmediği” gerekçesiyle Anayasanın 128’nci maddesinde tanımlanan suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı görmüş ve 14.6.2017 tarihinde iptal etmiş, yasal boşluk doğmaması için iptal Kararının yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti.

Karar, Resmi gazetede 29 Haziran 2017’de yayımlanmıştı. 2018 yılı Haziran ayına değin yasal düzenleme yapılmadığı için TRT disiplin yönetmeliği yaklaşık bir yıldır yasal dayanaktan yoksun olarak yürürlükte bırakılmıştı.

Dün kabul edilen yasanın gerekçesinde değişikliğin, Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Oysa gerçek öyle değil. Anayasa Mahkemesinin kararına uyulduğunun söylenebilmesi için, TRT üst yönetiminin keyfi davranışlarının engelleyecek ve böylelikle çalışanlarının meslek güvencelerini yasal koruma altına alacak düzenlemeler yapılması gerekirdi.

Bunlar yapılmamış. Yüksek Disiplin Kurulu ile Disiplin Kurulu üyelerinin kimlerden oluşturulacağı; görev süreleri; yetki ve sorumlulukları gibi konuların düzenlenmesi yine çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmış.

Anayasa Mahkemesi kararına uyulması adı altında TRT personeli üzerindeki idare baskısı yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş.