Göçmen katliamını durdurmak için savaşa ve sömürüye karşı mücadeleye

Göçmen katliamını durdurmak için savaşa ve sömürüye karşı mücadeleye

Barış Derneği
22/04/2015 Çarşamba

Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinden deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışanların yolculukları giderek daha fazla cana mal oluyor. Batan gemi ya da teknelerle ilgili haberler ne yazık ki sıradanlaştı. Son günler-de arka arkaya yaşanan felaketler, sorunun boyutunun ne denli büyük olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Bu felaketlerin kaza olarak nitelenmesi imkânsızdır.

Akdeniz'de yaşanan son katliamla birlikte, bu yılbaşından itibaren deniz yoluyla Avrupa’ya gitmeye çalı-şırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 2 bine yaklaştı. Göçmen ölümlerinde rekor geçen yıl kırılmış, 3 bin 300 kişi Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Daha şimdiden 2015’te bu “rekorun” da kırılacağı kesin görünüyor.

Günümüzde dünyada yaklaşık 200 milyon mülteci var. İnsanlar evlerini, yurtlarını terk edip kaçıyorlar. Ancak göçmenlerle ilgili medyaya yansıyan haberlerde bu olgunun temel nedenine işaret edilmiyor; mese-lenin “insan tüccarlığı”na dayandığı vurgulanıyor.

Oysa milyonlarca insanın göçmenliğinin temel nedeni, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve ağır-laşan yoksulluk. Açıkçası, emperyalist savaşlar ve kapitalist sömürü çarkları, insanları ülkelerini terk etme-ye zorluyor.

Medya, başta Libya ve Suriye olmak üzere tüm bölgede insan kaçakçılarının palazlanmasının ve rahat ha-reket edebilmeye başlamasının nedeni olarak “bu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık ve kaos ortamı”nı gösteri-yorlar. Oysa bu ülkelerdeki savaş ortamının tek nedeni emperyalizmin siyasi ve askeri müdahaleleridir.

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların yaşamları, sorunu bir “masraf kalemi” niteliğinde ele alan ve göçmenleri ucuz emek gücü olarak gören Avrupa Birliği emperyalizmi tarafından değersizleştiriliyor.

Sorun, ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Zira Türkiye kıyılarında da bu katliam, daha küçük ölçeklerde de olsa sık sık yaşanıyor.

Binlerce insanın kendi topraklarından uzakta çürük bir tekne ile birlikte denizde kaybolmalarını engelle-menin tek yolu var: Emperyalist müdahaleleri engellemek ve sömürü düzenini ortadan kaldırmak.

Barış Derneği yaşanan bu korkunç katliamı engellemek için tüm insanlığı savaşa ve sömürüye karşı müca-deleye, barış güçlerini mültecilerle dayanışmaya çağırıyor.