Eski-yeni yönetmelik farkı!

10/09/2013 Salı
Eski-yeni yönetmelik farkı!

AKP, ortaöğretim kurumları yönetmeliğini, 2004 ve 2008’de birer kez, 2005, 2006 ve 2007’de ikişer kez değiştirdikten sonra Temmuz 2009’da tümden yenilemişti. 2009 yönetmeliğini de, 2010’da iki ve 2012’de de bir kez değiştirip 7 Eylül 2013’te, ortaöğretimle ilgili diğer 14 yönerge ve yönetmeliği de iptal ederek tümden yeniliyor!

Bakanlığın, sıkıştıkça yönetmeliklerle oynadığı belli oluyor.

Yönetmelik, eğitimin felsefesini, amaçlarını ve ilkelerini yansıtyor, uygulamalarla ilgili açıklamalar getiriyor, ilgili sözcük ve terimleri tanımlıyor. 2009 ile 2013 yönetmelikleri karşılaştırıldığında, bakanlığın yönetmeliklerle oynadığı gibi, yönetmeliklerin anlamını oluşturan tanımlar, ilkeler ve açıklamalarla da oynadığı anlaşılıyor

Yönetmelikler, genellikle kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılarak maddelendiriliyor. Eski yönetmelik 8 kısım, 23 bölüm ve 95 maddeden oluşurken, yenisi 11 kısım, 37 bölüm ve 227 maddeden oluşuyor. Yeni yönetmelikte, eskisinde bulunmayan Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim ile Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler gibi üç kısım başlığı dkkat çekiyor.

Eski yönetmelikte yer alan bilişim teknolojisi sınıfı, eğitim bölgesi, kontenjan, koordinatör müdür, millî eğitim müdürlüğü, ÖSYM, personel, özel eğitim gerektiren öğrenci ve veli tanımlarına yenisinde nedense yer verilmiyor. Alan, atölye, bilişim araçları, çerçeve öğretim programı, dal, eğitim kampüsü, geçiş, modül, nakil, ödül, öğrenme kazanımları, ölçme araçları, performans çalışması, proje, sınav analizi, yetelilik sınavı, yaz uygulaması, yüz yüze eğitim ve zümre öğretmenler kurulu tanımları ise eskisinde yer almazken yenisinde yer alıyor!

Eski yönetmelikte, ilkeler alt bölümünde 17 ilkeye yer verilirken, yenisinde bunların hiçbiri yer almıyor ve bir tek, “Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir” ilkesi bulunuyor. Bu arada, yeni yönetmelikte, ortaöğretimin amaçları ve öğrenci davranışlarıyla ilgili bölümlerde ilke niteliğinde daha çok maddeye yer veriliyor. Ancak ilkeler, “Eğitim ve öğretim sürecinde bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayışın geliştirilmesi sağlanır” ifadesinde olduğu gibi sorumluluğu eğitim sistemine yükleyecek biçimde yazılırken, yenisindeki ilke niteliğindeki ifadelerin ise, “öğrencilerin, Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları istenir” şeklinde ve sorumluluğu öğrenciye yükler nitelikte yazıldığı görülüyor. Ayrıca, yeni yönetmelikte, eskisindeki ilkelere benzer nitelikteki bazı ifadelere, Atatürk inkılap ve ilkeleriyle ilgili maddede olduğu gibi, “Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, … beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli” gibi içinde gericiliğe kapı açacak sözcükleri içeren ifadelerin de eklendiği görülüyor. Bu arada yeni yönetmelikteki butür maddelerin hiçbirinde, eskisinde var, “araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş” ifadesine rastlanmıyor!
Eski yönetmelikte, “Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir” şeklinde olan maddeye, yenisinde, “öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir” ifadesi ekleniyor! Yeni yönetmelikte, “…Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır” ifadesi yer alıyor! Yeni yönetmeliğe eklenen disiplinle ilgili maddelerden birinde, “Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler için, “a) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. b) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir” deniyor!
Yeni yönetmelikte, ortaöğretim kurumlarının-liselerin- adları ile birlikte amaçlarına yer verilirken açık liseye yer verilmiyor! Bakanlığın 4+4+4 yasasıyla zorunlu öğretimin bir parçası saydığı açık liseyi, bir ortaöğretim kurumu olarak görmediği, başarısız ve cezalı öğrencilere uygun bir lise olarak gördüğü anlaşılıyor!

Mahkumiyetleri bulunanlar ya da sanık olanların, milletvekili, bakan ve hatta cumurbaşkanı olduğu bir ülkede, bir insafsızlık örneği olarak yeni yönetmelik, “davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler, okul birincisi olamaz” diyor!

Yeni yönetmeliğe bakınca, istenen öğrenci tipinin, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş değil de itaatkâr ve molla öğrenci olduğu belli oluyor.

Allah için, 652 sayılı KHK, 4+4+4 yasası, SBS yerine getirilen sınav sistemine ve AKP’nin temel anlayışına uygun bir yönetmelik getirildiği görülüyor. Eğitime bir kez daha darbe vurulmuş oluyor.

AKP’nin eğitim alanında gerçekleştirdiği her dönüşüm, toplum yararına AKP’den kurtulmanın yeni bir gerekçesi olmuyor mu?