İzmir Kültürpark'taki özel üniversite işgaline karşı dava açıldı

İzmir Kültürpark'ta bulunan belediyeye ait kamu binasının Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir üniversiteye tahsis edilmesine karşı dava açıldı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, bu tahsisin kamu yararı taşımadığını savunarak, kararın iptali için yargıya başvurdu.
soL-İzmir
Pazartesi, 22 Ekim 2018 12:07

İzmir kent merkezinde 360 bin metrekare alana yayılan, 8 bine yakın ağacın bulunduğu, tarihi ve doğal sit alanı Kültürpark'ın içerisindeki eski İZFAŞ binasının özel bir üniversiteye tahsis edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. 

Kamusal bir hizmet binası olan eski İZFAŞ binasının CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane patronu Mehmet Bektur'un kurduğu özel Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsis edilmesi, kentte tepkilere yol açmıştı.

Kültürpark önünde 2 Ekim'de bu tahsis protesto edilmişti. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, söz konusu tahsise karşı hukuki mücadele başlattı. Belediye Meclisi'nin aldığı karara karşı iptal davası açıldı. 

'KÜLTÜRPARK’TA TİCARİ TAHSİSE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, başlattıkları hukuki mücadeleyi bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: 

  • Kültürpark, ikinci derece doğal ve tarihi sit alanıdır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerinde “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez” şeklinde belirtilmiştir. Ancak alınan kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış bir görüş bulunmamaktadır. Dolayısıyla alanın korunması gerekli bir alan olduğu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir kararla yeniden çiğnenmiş ve mevzuata aykırı bir öneri meclis üyelerince de oybirliği ile onaylanmıştır.
  • İkinci olarak, Kültürpark’a ilişkin 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gündeme getirdiği Kültürpark Revizyon Projesi, Koruma Amaçlı İmar Planı olmaması gerekçesiyle koruma kurulu kararıyla reddedilmişti. Kararın üstünden yaklaşık bir yıl geçmiştir. Bu kapsamda, Kültürpark’ın doğal ve tarihi değerlerinin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için demokratik katılımcı yöntemle üretilecek koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yapılması beklenirken, mevcut imar planı kararlarını bile delen bir tahsis kararı gündeme getirilmiştir. Üç yıl ticari bir kurumun kullanımına bağlayarak, Kültürpark içinde yer almaması gereken bir kullanımla geleceğini ipotek altına almaktadır. Bu karar kurulun zorunlu tuttuğu koruma amaçlı imar planı kararlarını da bağlaması muhtemel bir durumu ortaya çıkarmaktadır. 
  • Söz konusu tahsise konu özel eğitim alanı kullanımı, Kültürpark’ın mevcut imar planı kararlarında yer almayan bir fonksiyon içermekte olduğundan yürürlükteki imar planı kararlarına da aykırıdır. Bu bölge, imar planında Kültürpark ve rekreasyon alanı olarak geçmektedir. Bu kapsamda eğlence, dinlence ve piknik ihtiyaçlarına yönelik kullanımlar içerebilecekken, bu tahsis ile özel eğitim kurumunun kullanımını içermektedir.
  • Dolayısıyla Kültürpark’ın bütününde koruma kullanma dengesinin gözetilerek bir planlama anlayışı olması gerekirken, bu karar ile aksine alanı ileride başka sermaye gruplarının parça parça taleplerine de açık hale getirerek Kültürpark’ın geleceğini tehdit altına sokmaktadır.
  • Kültürpark’ın tarihi, sosyolojik, ekolojik ve kentsel değerlerinin korunarak var olan değerlerinin arttırılması bütün çalışmalarda en temel amaç olmalıdır. Bu anlamda Kültürpark’ın ticari bir işletmeye tahsis edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
  • Korunması, halkın oylarıyla gelen siyasilerin başlıca sorumluluklarından olan İzmir’in en değerli kamusal yeşil alanına ilişkin alınmış olan kamu yararına aykırı bu karar, İzmir’in tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Biz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bu kararı kabul etmiyor ve kamuya karşı denetleme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Tüm bu gerekçelerle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karara karşı, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak dava açtığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.