1
Pavel Klushantsev
2
N. Kolchitsky, 1949
3
Andrei Sokolov
4
Pavel Klushantsev
5
Pavel Klushantsev
6
Andrei Sokolov
7
Andrei Sokolov
8
Andrei Sokolov
9
M. Vasiliev
10
Sergei Gavrish
11
12
V. Burmistrov
13
14
Andrei Sokolov
15
Sergei Gavrish