Kamu Hastaneleri Birliği yasası KHK ile yürürlüğe girdi

Kamu Hastaneleri tek çatı altında toplayıp daha sonra özelleştirilmesini öngören Kamu Hastaneleri Birliği yasası bir Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe konuldu. Sağlıkta dönüşümün son halkası olarak tanımlanan yasayla birlikte yabancı sağlık çalışanları da artık Türkiye’de görevlendirilebilecek.
Perşembe, 03 Kasım 2011 12:37

Kamu Hastaneleri Birliği yasası Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu
Anadolu Ajansının haberine göre yeni çıkarılan KHK’da sağlık alanında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre 11 üye ve bir müsteşarın yanı sıra ve bu KHK ile 3'ten 5'e çıkarılan müsteşar yardımcılarından oluşan Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu. Buna göre Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirecek bu kurul bünyesinde, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilecek. Bu kurullarda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının personeli ile üniversitelerden ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından veya yabancı uzmanlardan görevlendirme de yapılabilecek.

KHK’ya göre yeni birimler
KHK'ye göre bakanlık birimleri şu kurullardan oluşuyor: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü.

Birinci basamak için halk sağlığı kurumu oluşturuldu
Yeni çıkan KHK'ya göre, halk sağlığını korumak ve geliştirmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, amacıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kuruldu. Ayrıca ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulacak.

İkinci ve üçüncü basamak için Kamu Hastaneleri Kurumu
Bakanlık ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulduğu da açıklandı.

Buna görev bir yıl içinde Bakanın onayıyla kaynakların ‘etkili ve verimli’ kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilecek.

Yerli yabancı ‘sözleşmeli personel’
Çok tartışılan yabancı hekim uygulaması için ise KHK’da şöyle bir ifade yer alıyor: ''Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir.''

KHK ile 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci cümlesindeki ''Türk hekimlerinin'' ibaresi ''hekimlerin'' şeklinde değiştirildi.

Ayrıca 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan ''Türkiye'de hemşirelik sanatı bu kanun hükümleri dâhilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz'' ifadesi, ''Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye'de hemşirelik mesleğini icra edemez'' ifadesi ile değiştirildi.

Yabancı sermayenin girişi
Bakanlık, Türkiye'nin sağlık alanında bölgesel bir ‘cazibe merkezi’ haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sağlık Serbest Bölgeleri oluşturacağını açıkladı.