Anayasa Mahkemesi dinlemeyi görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesinde yer alan ve "hakim veya cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin tespit, dinlenme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" izin veren hükmün iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.
Perşembe, 29 Ocak 2009 15:09

ANKARA (A.A.) Yüksek Mahkeme, dün Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, kanunun 135. maddesinin 5353 sayılı yasanın 17. maddesiyle değiştirilen 1 ve 3. fıkralarının iptal istemiyle yaptığı başvuruyu ele aldı.

İptal istemine ilişkin ilk incelemesini tamamlayan ve dosyada bir eksiklik bulmayarak iptal istemini esastan görüşmeyi kararlaştıran Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirleyeceği bir tarihte esastan görüşecek.

İptali istenen 1. fıkra, "Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespit, dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" olanak sağlıyor. Bu fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı kararını derhal hakimin onayına sunmakla ve hakim de kararını en geç yirmidört saat içinde vermekle hükümlü kılınıyor. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılıyor.

İptali istenen 3. fıkra ise şöyle:

"Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir."